Zakoni I Akti

Zakoni i opći akti ustanove

Zakonsi i opći akti

Temeljem statutarne odredbe Ustanove DES Split u pogledu javnosti rada kao i odredbi Zakona o ustanovama kojima se rad ustanove mora učiniti na pogodan način dostupnim javnosti, na ovom mjestu možete pregledati opće akte Ustanove kao i pripadajuće Zakone.

Sve ostalne zakonske akte možete pronaći na www.zakon.hr

Dokumenti

2016-02-05 326.25 Kb

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

2016-02-05 340.29 Kb

Zakon o ustanovama

2016-04-03 1.46 Mb

Statut Ustanove DES